گرفتن نورد گرم 50 میلی متر 180 میلی متر فولاد شمش قیمت از کارخانه خودمان قیمت

نورد گرم 50 میلی متر 180 میلی متر فولاد شمش قیمت از کارخانه خودمان مقدمه

نورد گرم 50 میلی متر 180 میلی متر فولاد شمش قیمت از کارخانه خودمان